Syarat Perkhidmatan

Soalan mengenai syarat perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami pada ravirahul2605@gmail.com.
Laman web ini dikendalikan oleh Simply Carbon Fiber. Di seluruh laman web ini, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Simply Carbon Fiber. Hanya Carbon Fiber menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Perkhidmatan", "Syarat"), termasuk terma dan syarat tambahan dan dasar yang dirujuk di sini dan / atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web ini, termasuk tanpa batasan pengguna yang penyemak imbas, vendor, pelanggan, peniaga, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses tapak web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad secara nyata kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Apa-apa ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web berikutan pengeposan sebarang perubahan merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

[Masukkan nombor telefon perniagaan]
Dengan bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda, atau bahawa anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberi kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan atau mungkin anda, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak boleh menghantar apa-apa cacing atau virus atau mana-mana kod yang bersifat merosakkan.
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Terma akan mengakibatkan penamatan perkhidmatan anda serta-merta.

[Masukkan nombor pendaftaran perniagaan]
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja atas sebarang sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, membuat pendua, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau sebarang hubungan di laman web di mana perkhidmatan disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

Seksyen 3-ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan masa maklumat
Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa merujuk sumber maklumat yang utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan ke laman web kami.

Seksyen 4-pengubahsuaian kepada perkhidmatan dan harga
Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

Seksyen 5-produk atau perkhidmatan (jika berkenaan)
Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada pulangan atau pertukaran hanya mengikut Dasar Pulangan kami.
Kami telah berusaha setepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda bagi sebarang warna akan tepat.
Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan jualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, rantau geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua perihalan produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami sendiri. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau apa-apa kesilapan dalam perkhidmatan akan diperbetulkan. Di samping itu, jaminan tidak melindungi kerosakan pada peranti anda atau sesiapa sahaja akibat penggunaan produk serat karbon semata-mata. Dasar kami tidak meliputi barangan yang hilang atau dicuri.

Seksyen 6-ketepatan bil dan maklumat akaun
Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama dan/atau pesanan yang menggunakan pengebilan dan/atau alamat penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memaklumkan anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang diberikan semasa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam pertimbangan tunggal kami, nampaknya diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun semasa, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda dan tarikh tamat tempoh, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut, sila semak semula dasar pulangan kami.

Seksyen 7-alat pilihan
Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga yang mana kami tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "seperti" dan "tersedia" tanpa sebarang jaminan, perwakilan atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sebarang sokongan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan meluluskan syarat-syarat di mana alat disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.
Kami juga mungkin, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri-ciri baru dan/atau perkhidmatan tersebut juga akan tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan ini.

Seksyen 8-pautan pihak ketiga
Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan dari pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk apa-apa bahan, produk, atau perkhidmatan lain pihak ketiga.
Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kemudaratan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

Seksyen 9-komen pengguna, maklum balas dan penyerahan lain
Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan khusus tertentu (contohnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan daripada kami, anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah dan sebaliknya menggunakan dalam mana-mana medium sebarang komen yang anda kemukakan kepada kami. Kami adalah dan tidak mempunyai kewajipan (1) untuk mengekalkan sebarang komen dengan yakin; (2) untuk membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak berkewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, lucah atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelektual mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini.
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda seterusnya bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan mengandungi bahan yang berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Seksyen 10-maklumat peribadi
Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat dasar privasi kami.

Seksyen 11-kesilapan, ketidaktepatan dan ketinggalan
Kadang-kadang terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan pesanan anda).
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini yang ditentukan atau tarikh segar semula yang digunakan dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

Seksyen 12-dilarang menggunakan
Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, kaedah-kaedah, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, membahayakan, memfitnah, memfitnah, memperkecilkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau ketidakupayaan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat lain yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, pancingan data, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana laman web yang berkaitan kerana melanggar mana-mana kegunaan yang dilarang.

Seksyen 13-penafian waranti; Had liabiliti
Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk digunakan, perkhidmatan ini adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) yang disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, jaminan atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti boleh peniaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.
Simply Carbon Fiber, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, khas, atau berbangkit dalam apa jua bentuk, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan mana-mana Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana produk yang diperoleh menggunakan Perkhidmatan, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan Perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui Perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan mereka. Oleh kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Seksyen 14 - INDEMNIFICATION
Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Simply Carbon Fiber dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

Seksyen 15 - SEVERABILITY
Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap terputus dari Syarat Perkhidmatan ini, penentuan tersebut tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

Seksyen 16-penamatan
Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan dalam penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Jika dalam penghakiman tunggal kami gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua jumlah yang perlu dibayar sehingga dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau dengan sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

SCTION 17-perjanjian lebih baik
Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.
Syarat Perkhidmatan ini dan apa-apa dasar atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelumnya atau semasa, sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).
Sebarang kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.

Seksyen 18-undang-undang pentadbiran
Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan di mana kami menyediakan Perkhidmatan kepada anda akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Amerika Syarikat.

Seksyen 19-perubahan kepada terma-terma perkhidmatan
Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan pengeposan sebarang perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Seksyen 20-maklumat hubungan
Soalan mengenai Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di support@simplycarbonfiber.com